تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1398
کد 5

افتتاحیه پل میدان شهر

شهردار امروز در افتتاحیه پل فرمودند : هدف ما آسایش مرذم مبارک شهر است.
شهردار امروز در افتتاحیه پل فرمودند : هدف ما آسایش مرذم مبارک شهر است.